ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА shop.trenelarium.com

1.ПРЕДМЕТ

Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на shop.trenelarium.com (наричано по-долу също „Страницата“), които уреждат правилата за използването на интернет Страницата, включително, но не само сключването на договор за покупко-продажба с Продавача.

2.ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1. „ТОДО Адвенчърс“ ООД, ЕИК 204103583, ИН по ДДС: BG204103583, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1415, Район Витоша, ж.к. Драгалевци, ул. Маточина № 8, ет. 2, ап. 7, представлявано от всеки от управителите Десислава Георгиева Ангелова и Ивайло Красимиров Анастасов поотделно (наричано по-долу за краткост „ТОДО“, „Дружеството“ или „Продавачът“). 

2.2. Дружеството, освен продавач на стоките и услугите, достъпни чрез тази Страница, също администрира електронния магазин Shop Trenelarium на уеб адрес shop.trenelarium.com

2.3. Можете да се свържете с ТОДО на адрес за кореспонденция гр. София, п.к. 1415, Район Витоша, ж.к. Драгалевци, ул. Маточина № 8, ет. 2, ап. 7, на телефони 0884 640 201 и 0899 894 221, или на електронен адрес info@trenelarium.com

ДЕФИНИЦИИ

3.1. Купувач – физическо лице на възраст на или над 16 години, юридическо лице или друго правно образувание, което посещава Страницата, създава профил на Страницата (ако има такава техническа възможност), прави поръчка и/или сключва договор за покупко-продажба от разстояние.

3.2. Продавач – „ТОДО Адвенчърс“ ООД, ЕИК 204103583, с данни за идентификация, описани подробно по-горе.

3.3. Потребител – физическо лице, юридическо лице или друго правно образувание, включително, но не само Купувач, което получава достъп до Съдържанието чрез комуникационните средства, предоставени от ТОДО (по електронен път, телефон и т.н.).

3.4. Страницата – електронния магазин, хостван на уеб адреса shop.trenelarium.com и неговите поддомейни.

3.5. Количка – секция в Страницата, която позволява на Купувача/Потребителя да добавя Стоки или Услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап;

3.6. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между ТОДО и Купувача, чрез който Купувачът заявява на ТОДО, през Страницата, намерението си за закупуване на конкретни Стоки от Страницата.

3.7. Стока(и)/Услуга(и) – всеки продукт или услуга, находящи се на Страницата, включително продукти и услуги, споменати в Поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на сключен Договор.

3.8. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки през Страницата, неразделна част от който са настоящите Общи условия за ползване на Страницата.

3.9. Съдържание

• цялата информация на Страницата, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на устройство, имащо връзка с интернет;

• съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;

• всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник/представител на ТОДО на Купувача/Потребителя чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние, включително, но не само Търговски съобщения;

• информацията, свързана със Стоките и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;

• информацията, касаеща Купувачите/Потребителите и свързана със Стоките и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори;

• данни относно Продавача.

3.10. Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, пуш на мобилно устройство/уеб пуш и т.н.), съдържащо обща и/или тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно Стоките и Услугите, добавени в секцията „Моята количка”, както и други търговски (маркетинг) съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

3.11. Транзакция – действието от страна на ТОДО по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на Договор през Страницата, осъществявано единствено по банков път.

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящите Общи условия на ТОДО обвързват всички Купувачи/Потребители на Страницата.

4.2. Всяко използване на Страницата означава, че Купувачите/Потребителите (а) са се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) са се съгласили да ги спазват безусловно.

4.3. ТОДО си запазва правото да актуализира и изменя настоящите Общи условия на Страницата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който Страницата функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. Документът може да се противопостави на Потребителите/Купувачите от момента, в който е публикуван на Страницата. В случай на такава промяна ще публикуваме на Страницата изменената версия на документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия документ.

4.4. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на Страницата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не води до недействителност или неприложимост на останалите разпоредби.

4.5. ТОДО полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Страницата. Въпреки това, като се имат предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, ТОДО уточнява, че изображенията на Стоките имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените Стоки могат да се различават от изображенията до известна степен.

4.6. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на Стоките да бъдат понякога неизчерпателни. Въпреки това, от ТОДО се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

4.7. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Страницата.

4.8. Страницата може да съдържа линкове към други интернет страници. ТОДО не носи отговорност за политиката и уведомленията за поверителност на страниците, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1. Купувачът заявява желанието си да поръча и закупи Стока през Страницата като направи Поръчка по електронен път чрез Страницата. Поръчката е валидна единствено ако Купувачът, при създаване на Поръчката, е попълнил всички данни, необходими за изпълнението и администрирането й, както са означени на Страницата като задължителни.

5.2. ТОДО ще изпрати уведомление до Купувача за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление ТОДО прави по електронен път (електронно писмо) или по телефона.

5.3. Поради горното Продавачът има право да не достави част или всички Стоки от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи ТОДО уведомява за това Купувача чрез електронно писмо или по телефона в най-кратки срокове. В тези случаи единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката.

5.4. Договорът между Продавача и Купувача се смята за сключен към момента на получаването от страна на Купувача на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Стоката от Поръчката е обработена и готова за изпращане. Договорът е сключен на български или ако има такава опция на Страницата – на английски език и се запазва в базата данни на Продавача.

5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Купувача и Продавача, се състои от настоящите Общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между тях.

5.6. Купувачът и Продавачът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на Договора могат да се правят в електронна форма по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия и да са адресати на такива волеизявления.

6. ПОРЪЧКА. ПРАВО НА ОТКАЗ

6.1. Всеки Потребител може да прави Поръчки на Страницата чрез добавянето на желаните Стоки за покупки в своята Кошница, следвайки стъпките, указани в Страницата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

6.2. Всяка добавена в Кошницата Стока може да бъде закупена, ако е налична. Добавянето на Стока в Кошницата за покупки, без Поръчката да бъде приключена, не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоките.

6.3. Купувачът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на ТОДО във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на Поръчката. Купувачът е информиран, че ТОДО ще предостави тези данни на съответния подизпълнител, чрез който ще изпълни поръчката.

6.4. С изпращането на поръчката Купувачът разрешава на ТОДО да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

6.5. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Купувача Поръчка, за което следва да уведоми Купувача. Анулирането на поръчката не води до каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането в следните случаи:

• неприемане от страна на банката-издател на  Купувача на транзакцията при онлайн плащане;

• осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания;

• предоставените от Купувача/Потребителя данни в Страницата са непълни и/или грешни;

• Продавачът е направил три неуспешни опита да достави поръчаната от Купувача Стока.

6.6. Срокът на доставка на Стоките е определен за всяка Поръчка поотделно при сключване на Договора чрез Страницата и е съобразен със законовите изисквания.

6.7. Купувачът има право да се откаже от Договора в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаването на закупената Стока.

За целта Купувачът следва да попълни електронния формуляр на  ТОДО, намиращ се тук и в срока по-горе го изпрати на trenelarium.shop@gmail.com или на физическия адрес на ТОДО.

Купувачът не дължи да посочи причина за отказа или каквито и да е неустойки и разходи, освен разходите за връщане на Стоките, които остават за сметка на Купувача. Повече информация за упражняване на правото си на отказ, можете да намерите тук.

Купувачът следва да върне Стоката в нейната цялост и без видими следи на употреба или нарушени опаковка или съдържание. Стоката следва да се върне на Продавача на адрес гр. София, п.к. 1415, Район Витоша, ж.к. Драгалевци, ул. Маточина № 8, ет. 2, ап. 7, тел. 0884 640 201 и 0899 894 221.

7. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Купувачът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

• при доставка на Стоки, изработени по поръчка на Купувача или съобразно неговите индивидуални изисквания;

• при доставка на Стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

• при доставка на запечатани Стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

• при доставка на Стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

• при всички други случаи, предвидени със закон.

8. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБИ, ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

8.1. Достъпът до Страницата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Потребител.

8.2. ТОДО си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Потребител/Купувач до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на ТОДО по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Купувача е да се обърне към ТОДО, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. ТОДО не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Купувачът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

8.3. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез данните за контакт, посочени в този документ.

8.4. В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, ТОДО си запазва правото да изисква от Потребителите/Купувачите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип капча, с цел защита на публикуваната информация в Страницата.

8.5. ТОДО може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите за предлаганите от него промоции на Страницата, за определен период от време.

8.6. Всички изображения, публикувани на Страницата имат единствено за цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока, а не да го представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките в Страницата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации и т.н.) да не отговарят изцяло на външния вид на съответната Стока. Продавачът не носи отговорност за такива несъответствия.

8.7. Всички цени на Стоките на Страницата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

8.8. Начините и условията на плащане и доставка, които са на разположение на Купувача, са указани в Страницата съответно в раздели „Начин на плащане“ и „Доставка“, като тези указания се считат за неразделна част от този документ.

8.9. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на Купувача в случаите, в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към ТОДО е възможно да се приема като международно плащане от банки в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. Същото важи и за Трансакциите, които ТОДО прави към Купувача, независимо дали прави това във връзка с възстановяване на някакво плащане към последния или по каквато и да е друга причина. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача. Затова ТОДО препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка.

8.10. При избран от Купувача начин на плащане по направена поръчка: плащане при доставка (осъществявано и обозначавано съответно като „наложен платеж“, „пощенски паричен превод“ или всеки друг вид позволен от закона начин на плащане при доставка на поръчка по договор, сключен от разстояние), ако такъв начин на плащане е предложен на Страницата, съответният подизпълнител, предоставящ услугата по доставка, начислява такса с ДДС в размер, определен от съответния подизпълнител за обработването на такъв вид плащане, с цел покриване на разходи за обработване на плащания при доставка.

8.11. Стойността на разходите за доставка, невключени в цената на Стоките се определят от ТОДО или съответният подизпълнител, предоставящ услугата по доставка, като информация за това се предоставя на Купувачите при избиране на Стоките за сключване на Договора.

8.12. Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й в Страницата преди сключването на Договора.

8.13. Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация и последваща кореспонденция в тази връзка може да бъде предоставяна чрез интерфейса на Страницата или електронна поща.

9. ДОСТАВКА НА СТОКИ

9.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и закупени Стоки сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис/автомат на куриерската фирма, в зависимост от избора на Купувача и възможностите, предоставени на Страницата към датата на Поръчката.

9.2. ТОДО не носи отговорност за забавяне на доставка, причинено от независещи от ТОДО обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера.

9.3. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност пратката не съдържа необходим към поръчаната Стока документ, то моля да се свържете с нас на електронен адрес: trenelarium.shop@gmail.com и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

9.4. ТОДО може да изиска допълнително потвърждение от Купувача за направената Поръчка от него, включително по телефон и електронна поща. В случай че Купувачът откаже да предостави информация и/или данни, които не е предоставил или грешно е предоставил при подаването на Поръчката, а същите са необходими за изпълнението на Поръчката от страна на ТОДО, Поръчката се анулира без допълнително уведомяване на Купувача.

9.5. При посочване на грешен адрес, лице за контакт или телефон при подаване на Поръчката, ТОДО не носи отговорност за неточно изпълнение на Поръчката вследствие на невярно подадената информация от Купувача.

9.6. При извършване на доставката, Стоките трябва да бъдат прегледани внимателно от получателя. При констатиране на видими дефекти – повреди, удари и други щети, установени при доставка, получателят трябва да подпише протокол за щети в присъствието на куриер, в който описва констатираните дефекти и/или незабавно да уведоми ТОДО на trenelarium.shop@gmail.com.

9.7. При приемане на доставката от Купувача без забележки, подадени до ТОДО по реда на предходната точка в деня на получаване, всякакви последващи претенции за външни видими дефекти или липсваща Стока се явяват неоснователни и като такива няма да бъдат удовлетворени.

10. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по Договора, сключен чрез Страницата без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

11. ГАРАНЦИИ

11.1. Продавачът предлага всички Стоки на Страницата с гаранция за съответствие на Стоката, с Договора и с действащото законодателство. Изключение могат да правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция.

11.2. Поправката/ремонтът на Стоки извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе Стоката в съответствие с Договора е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните в съответствие с приложимото право.

11.3. Относно рекламации и оплаквания, свързани със закупената Стока, Купувачите следва да се свържат с ТОДО на посочените данни за контакт в настоящия документ. Всеки Купувач може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите, приложен към чл. 6.7 по-горе и го изпрати по електронна поща.

12. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача след получаване на плащането от Продавача и предаването им на Купувача. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

13. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

13.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само лога, модели/форми, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Страницата, са изключителна собственост на ТОДО.

13.2. ТОДО има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по какъвто и да е начин със Страницата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

13.3. Нищо в сключения между ТОДО и Купувача Договор няма да се счита като разрешение от страна на ТОДО Къпъвачът да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Страницата или описанията на Стоките по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Страницата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на ТОДО върху Съдържанието. Купувачът/Потребителят няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на ТОДО.

13.4. Потребителят може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

13.5. Потребителят има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на ТОДО за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия Договор между ТОДО и Потребителя и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на ТОДО, който има право да потърси отговорността на Потребителя за това.

13.6. Простото изпращане до Потребителя или препращане към Съдържанието или части от него от страна на ТОДО не се счита за съгласие от страна на ТОДО да позволи на Потребителя да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от ТОДО в тази връзка.

13.7. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели, освен изрично позволените в настоящите Общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от ТОДО.

14. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

14.1. Купувачът/Потребителят се съгласява да предостави на ТОДО неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Страницата, независимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Страницата, с изключение на материали, съдържащи лични данни. ТОДО има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали, освен ако не е уговорено изрично друго. Купувачът/Потребителят изрично се съгласява, че ТОДО може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Купувачът/Потребителят му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Страницата или действията/бездействията, които Купувачът/Потребителят е осъществил през или във връзка със Страницата. ТОДО няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

14.2. Във връзка с предоставянето на свои лични данни на ТОДО Потребителят/Купувачът дава изричното си потвърждение, че се е запознал предварително с Уведомлението за поверителност на ТОДО, намиращо се на Страницата –  Политика за поверителност и с уведомленията за поверителност на неговите подизпълнители съответно, когато това е приложимо. 

15. ТЪРГОВСКИ (МАРКЕТИНГ) СЪОБЩЕНИЯ

15.1. След добавянето на Стоки или Услуги в „Моята кошница“, Продавачът може да уведомява Купувача/Потребителя относно:

• Промяна на цената на Стоките или Услугите в секцията „Моята кошница“

• Препоръки за Стоки, които са подобни на тези, добавени в секцията „Моята кошница“

• Наличието на Стоки в секцията „Моята кошница“

15.2. След покупката на Стока или Услуга, ТОДО може да изпраща на Купувача търговски (маркетинг) съобщения относно:

• Предложения за други Стоки или Услуги, предлагани от ТОДО.

15.3. Купувачът/Потребителят може да се отпише по всяко време от получаването на Търговски съобщения като кликне върху линка за отписване или последва стъпките за отписване, обявени в съответното търговско съобщение или като се свърже с ТОДО за тази цел.

15.4. Освен това ТОДО може да използва данните на Клиентите за пазарни и потребителски проучвания. ТОДО не използва данните, събрани в контекста на пазарни и потребителски проучвания за рекламни цели. Детайлна информация (особено относно оценката на публикациите, обратните връзки и/или коментари на Клиенти) ще бъде предоставена в контекста на съответното проучване или на мястото, където е направена публикацията на Клиента. Отговорите на Клиентите на потребителските проучвания не се изпращат на трети страни, нито се публикуват. Всеки Клиент може да възрази срещу използването на данните му за пазарни проучвания по всяко време свободно чрез кликване на линка за отписване, публикуван във вcяко съобщение или като се свърже с ТОДО.

16. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Моля, запознайте се с Уведомлението ни за поверителност, което е част от този Документ и може да видите тук.

17. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Моля, запознайте се с Политиката ни за използване на бисквитки, която е част от този Документ и може да видите тук .

18. ФОРСМАЖОР

18.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

18.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

19. ПРИЛОЖИМО ПРАВО. ЮРИСДИКЦИЯ

Към настоящия Договор се прилага българското законодателство. Евентуалните спорове, възникнали между ТОДО и Купувачи/Потребители ще се разрешават с постигане на взаимно съгласие. 

Купувачът/Потребителят има право да отнася всички спорове с Продавача относно изпълнението на този Договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес https://webgate.ec. europa.eu/odr/main/?event=main.home.show  В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.

Настоящите условия влизат в сила на 08.01.2024 г.