Политика за поверителност

Това Уведомление за поверителност има за цел да Ви даде информация за това какви Ваши лични данни обработва „ТОДО Адвенчърс“ ООД, ЕИК 204103583 във връзка с продажбата на стоки в интернет магазина shop.trenelarium.com.

Ако имате каквито и да е въпроси в тази връзка, моля да се свържете с нас на следния електронен адрес: info@trenelarium.com

или на пощенски адрес: гр. София, п.к. 1415, Район Витоша, ж.к. Драгалевци, ул. Маточина № 8, ет. 2, ап. 7

Ако искате да потвърдите, че „ТОДО Адвенчърс“ ООД, ЕИК 204103583  обработва Ваши лични данни, или да осъществите достъп до личните данни, които може да имаме за Вас, моля, свържете се с нас на адресите по-горе.

ВЪВЕДЕНИЕ

„ТОДО Адвенчърс“ ООД, е дружеството, което е създало и развива онлайн магазин за продажба на дребно на спортни дрехи, аксесоари и други: shop.trenelarium.com.

I.КАТЕГОРИИ ЗАСЕГНАТИ ЛИЦА (СУБЕКТИ НА ДАННИ) И ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

За да осъществи успешно дейността си по онлайн продажба на стоки и услуги на shop.trenelarium.com, „ТОДО Адвенчърс“ ООД обработва лични данни на следните основни категории субекти на данни:

II.КАК, ЗАЩО И В КАКВИ СРОКОВЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Долната информация се отнася както до лицата, които сами са предоставили личните си данни на „ТОДО Адвенчърс“ ООД, така и до онези, чиито лични данни са ни предоставени от трети лица (например родители, представители, работодатели и др.).  

„ТОДО Адвенчърс“ ООД, ЕИК 204103583, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1415, Район Витоша, ж.к. Драгалевци, ул. Маточина № 8, ет. 2, ап. 7, представлявано от всеки от управителите Десислава Георгиева Ангелова и Ивайло Красимиров Анастасов поотделно (наричано по-долу за краткост „ТОДО“, „Дружеството“ или „Администраторът“), в качеството си на администратор, обработва лични данни, както следва: 

В тази точка можете да намерите повече информация какви лични данни и как обработваме във връзка с предлагането и продажбата на стоки и услуги в нашия онлайн магазин shop.trenelarium.com

В тази връзка обработваме данните на следните категории лица:

(а) физически лица, посетители. купувачи и/или регистрирани потребители на онлайн магазин shop.trenelarium.com;

(б) законни представители на наши клиенти (купувачи) – юридически лица;

(в) пълномощници на лицата по т. (б) по- горе;

(г) лица за контакт на корпоративните клиенти на ТОДО,

общо наричани по- долу „Купувачи“.

Ние от ТОДО обработваме следните категории лични данни на нашите Купувачи: 

(a) данни за физическа идентичност: име, адрес, телефон, електронен адрес, IP адрес, дата на раждане, номер на банкова сметка

NB: ТОДО има достъп до номер на банкова сметка само и единствено, ако е направено плащане на закупена стока по банков път или е подадено искане за упражняване на правото на отказ и връщане на закупената стока.

Моля също имайте предвид, че ако се свържете с нас по каквато и да е причина във връзка с направена от Вас поръчка през интернет страницата ни, ние ще направим верификация с цел да Ви идентифицираме, за да установим със сигурност, че Вие сте лицето, което е направило съответната поръчка, която иска да коментира, променя и др. Тази верификация най-вероятно ще изиска да предоставите една или няколко Ваши данни, посочени в поръчката. Така предоставените данни за верификация няма да се записват. 

Цел, основание и срок на обработването 

Можем да използваме горните данни само за следните цели:

– поддържане на регистрация на потребители на онлайн магазин shop.trenelarium.com;

– заявка, получаване и изпълнение на клиентски поръчки за закупуване на стоки от онлайн магазин shop.trenelarium.com;

– преговаряне с купувачи, потенциални купувачи и други контрагенти на Дружеството с цел предоставяне на стоки и услуги;

– обслужване на купувачи, включително отговори на запитвания относно продукти, дистрибуция, условия на покупка и доставка, рекламации, отказ от закупени стоки и т.н.;

– контрол върху изпълнението на договорни и преддоговорни задължения;

– управление на собствеността;

– събиране на вземания;

– счетоводство и данъчно облагане, включително издаване на фактури;

– администриране на и защита при предявяване на правни претенции и искове.

Обработваме тези лични данни на основание изпълнение на пред-договорните, договорните и законовите ни задължения във връзка с онлайн предлагане и продажба на стоки и всякакви други задължения, свързани с това.

Информация как да упражните правата си в тази връзка може да намерите в Раздел III Какви са Вашите права, по-долу.

Срокът на обработването на Вашите лични данни за тези цели е, както следва:

– данни, съдържащи се в счетоводни регистри и финансови отчети: до 11 години;

– данни, съдържащи се в документи, подлежащи на данъчни проверки и необходими за счетоводни цели: до 11 години;

– данни, съдържащи се в документи, необходими за изпълнение на договорни задължения: в срок до 6 години след изпълнение на последната поръчка на даденото лице или след приключване на процедурите, свързани с евентуални спорове,

с изключение на случаите, когато закон, съдебен акт, договор или търговската практика изисква други срокове.

 • ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО СА АДРЕСАТИ НА И/ИЛИ УЧАСТВАТ В ИГРИТЕ, ПРОМОЦИИТЕ И ДРУГИ МАРКЕТИНГОВИ КАМПАНИИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ „ТОДО АДВЕНЧЪРС“ ООД 

Във връзка с промотиране на продуктите и дейностите ни, ние обработваме лични данни на следните лица: 

(a) Клиенти на онлайн магазин shop.trenelarium.com;

(б) Лица, участвали в онлайн или офлайн кампании, събития, турнири и други подобни, организирани от ТОДО и/или съвместно с негови партньори във връзка с предоставяните от нас стоки и услуги;

(в) Лица, харесали и/или последвали профилите, администрирани от ТОДО в социалните мрежи Facebook и Instagram и/или взели участие в игри и други маркетинг кампании в тези мрежи, организирани от нас.

Категориите лични данни на така изброените лица, които ТОДО обработва, са: 

(а) данни за физическа идентичност: имена, пол, адрес, адрес на електронната поща, телефонен номер, подпис, данни, съдържащи се в снимки, видеозаписи, записи на глас, коментари и други публикации в социални мрежи;

(б) данни, обработвани във връзка участие в игра или друго маркетинг събитие: данните по-горе, както и данни, съдържащи се в снимки, видеозаписи, коментари и други публикации в социални мрежи във връзка със съответната стока/игра/.

Цел, основание и срок на обработването 

Можем да използваме горните данни само за следните цели:

– администриране на игри, промоции и други маркетингови кампании, организирани от нас и адресирани към категориите лица по-горе, включително предоставяне и отчитане на спечелени награди;

– администриране и поддържане на интернет страницата на shop.trenelarium.com;

– можем също (но не е задължително) да използваме горните лични данни за адресиране на маркетинг съобщения за всякакви дейности, инициативи, кампании и други мероприятия, организирани във онлайн магазина shop.trenelarium.com, включително от наши партньори;

– проучване на мнението на клиентите и/или на потенциалните клиенти чрез изпращане на покани за участие в различни маркетингови проучвания;

– счетоводство и данъчно облагане при предоставяне на награди от промоционални игри и други маркетинг кампании.

Основание на обработването

Обработваме тези лични данни на основание легитимния си интерес да популяризираме и рекламираме стоките и услугите, предлагани в shop.trenelarium.com, както и на основание договорното си задължение да предоставим награди на печелившите участници при организиране на игри.

Срокът на обработването на Вашите лични данни за тези цели е, както следва:

– за целите на администриране на съответната кампания/събитие, данните ще се обработват за максимален срок от 7 (седем) дни след изтичането на срока за получаване на наградите от играта (вкл. на хартиен носител);

– данни, съдържащи се в документи, необходими за изпълнение на договорни отношения – до 6 (шест) години след прекратяване на съответния договор или до приключване на процедури, свързани с евентуални спорове;

– данни, съдържащи се в счетоводните регистри и финансовите отчети и/или съдържащи се в документи, подлежащи на данъчни одити и необходими за счетоводни цели – до 11 (единадесет) години.

с изключение на случаите, за които закон, съдебен акт, договор или търговска практика изискват други срокове.

 • ЗАКОНОВИ И/ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ НА КОНТРАГЕНТИТЕ НА „ТОДО АДВЕНЧЪРС” ООД 

ТОДО обработва следните категории лични данни на своите контрагенти:

(a) минимално количество лични данни, необходими за подписването на съответния договор – имена, ЕГН и подпис. Данни от лична карта се използват само ако договорът се сключва с нотариална заверка или чрез подписване от упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно; 

(б) лични данни за служебен контакт в хода на изпълнението на договора – тази информация е ограничена до видовете информация, които могат да се съдържат във визитните картички/електронен подпис, вкл. в електронни писма: име и фамилия, длъжност, име на работодателя, служебен адрес, служебен електронен адрес и служебен телефонен номер;

(в) за социална идентичност: професионална квалификация, когато е необходимо по отношение на изпълнение на дейности, изискващи специална квалификация.

Ние получаваме от нашите Контрагенти горепосочените лични данни (информация за контакт) на техни служители или други лица, на които нашите Контрагенти са възложили да бъдат лица за контакт съгласно съответния договор. Контрагентите ни, предоставящи ни тези данни, също са администратори на тези данни, и носят отговорност за предоставяне на цялата необходима информация в тази връзка на лицата, чиито данни се обработват. Нещо повече, нашите Контрагенти са задължени да осигурят точността на тези данни и да ги поддържат в актуален вид през цялото време. Това означава, че ако каквито и да е предоставени ни данни вече не са актуални, ние трябва да бъдем надлежно уведомени за това възможно най-скоро. Докато не получим такова уведомление, приемаме, че предоставените ни данни за контакт са точни и можем да ги използваме за посочените по-долу цели.

Цел, основание и срок на обработването 

Използваме горните данни само за следните цели:

 • изпълнение на преддоговорни или договорни задължения, сключване и администриране на договори (включително водене на счетоводство и данъчно облагане), контрол върху изпълнението и събиране на дългове, правна защита.

Основанията за това обработване са изпълнението на преддоговорни и договорни задължения и законовото ни задължение за водене на счетоводство и данъчно облагане. Основание е също и законовият ни интерес да предоставяме стоки и услуги на крайни потребители, посредством доставчици на стоки и услуги, подпомагащи и/или опосредяващи дейността ни. 

Посочените лични данни,  обработват за следните срокове

 • данни, съдържащи се в счетоводните регистри и финансовите отчети: 11 години;
 • данни, съдържащи се в документи, подлежащи на данъчни одити и необходими за счетоводни цели: 11 години;
 • данни, съдържащи се в документи, необходими за изпълнение на договорни задължения: до 6 години от датата на прекратяването на съответния договор или до приключване на процедурите, свързани с евентуални спорове; 
 • данни, обработвани във връзка с изпълнение на законови задължения – в приложимите законови срокове,

с изключение на случаите, за които закон, съдебен акт, договор или търговска практика изискват други срокове.

 • БИЗНЕС КОНТАКТИ

Ако сте предоставили на който и да е наш представител информация за Вашите бизнес контакти чрез Ваша визитка или по друг начин или тази информация е публично достъпна, моля имайте предвид, че е възможно да сме включили тази информация за Вас в списъка си с бизнес контакти.

Гореизложеното означава, че в случай на бизнес нужда, за целите на изпращане на поздравления за празници или с цел да Ви предоставим информация за нашите стоки, услуги, събития и др. В тази връзка може да се свържем с Вас, но само в служебното Ви качество, във връзка с което имаме Вашите контакти.

ТОДО осигурява всички необходими защити на своята база данни с бизнес контакти по същия начин, по който го прави и за всички други лични данни.

Ако не желаете да се свързваме с Вас, по начина, описан по-горе, моля, уведомете ни на някой от адресите, изброени в следващия Раздел III, и контактите Ви ще бъдат изтрити от базата ни данни за бизнес контакти.

III.КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА

Ако Вие сте лице, чиито лични данни са обработвани от Администратора, при някое от горните обстоятелства, имате следните права в тази връзка: 

 1. имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за целите на маркетинг съобщения или кампании/игри, ако сте лице, което е адресат на маркетингови съобщения или участник в кампании/игри. Ако подадете такова възражение срещу директен маркетинг, ние повече няма да обработваме личните Ви данни за тази цел. Все пак, за да гарантираме, че Вашето възражение ще бъде уважено, Ваши данни ще бъдат включени в база данни на лица, възразили срещу съответното обработване;
 2. всички Субекти на данни имат право:
 • да бъдат информирани какви видове техни лични данни се обработват от Администратора;
 • на достъп и на копие от обработваните им лични данни; 
 • на коригиране и изтриване на личните им данни; 
 • на ограничаване на обработването; 
 • на преносимост;

Можете да упражните всяко от горните си права чрез подаване на писмено заявление по някой от следните начини: 

 • чрез електронно писмо до: trenelarium.shop@gmail.com
 • чрез писмо, адресирано до: „ТОДО Адвенчърс“ ООД, ЕИК 204103583, с адрес за кореспонденция гр. София, п.к. 1415, Район Витоша, ж.к. Драгалевци, ул. Маточина № 8, ет. 2, ап. 7, представлявано от всеки от управителите Десислава Георгиева Ангелова и Ивайло Красимиров Анастасов поотделно;
 • можете също да възразите срещу директния маркетинг, осъществяван от нас, по друг начин, както е указано в съответното маркетингово съобщение – например, чрез натискане върху линк, предоставен в електронно писмо. 

Имате също право да подадете жалба във връзка с обработването на личните Ви данни пред българския надзорен орган – Комисията за защита на личните данни с данни за контакт: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2; kzld@cpdp.bg; факс 029153525.

IV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ВИ

Молим да имате предвид, че заявлението Ви за упражняване на което и да е от правата Ви, трябва да съдържа поне името Ви в комбинация с друга идентифицираща Ви информация, описание на искането Ви, предпочитан начин за комуникация с Вас, адрес за кореспонденция, подпис и дата на заявлението. 

Ако заявлението е подписано от пълномощник, към него трябва да приложите и съответното пълномощно. 

Може да се наложи да се свържем с Вас за допълнителна информация, ако е необходимо самоличността Ви да бъде потвърдена или заявлението Ви да бъде допълнително уточнено. 

V. С КОГО МОЖЕ ДА СПОДЕЛИМ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Във връзка с изпълнение на поръчки в онлайн магазина shop.trenelarium.com е възможно да предоставяме личните Ви данни на куриери и доставчици на платежни услуги.

Данните също могат да бъдат предоставени на съдружник/те на ТОДО и трети лица, които ни помагат да осъществяваме поддръжката и управлението на дейностите ни, каквито са нашите счетоводители, одитори, адвокати, маркетингови агенции, доставчици на IT и други софтуерни и хардуерни услуги, компетентни органи, ако е надлежно изискано.

VI. ПРЕКОМЕРНИ ЛИЧНИ ДАННИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ/ЗА ВАС 

Ако получим лични данни, които са прекомерни с оглед нашите нужди да постигнем целите по-горе, ние ще изтрием тази информация незабавно, но не по-късно от 1 месец от получаването й.

VII. СИГУРНОСТ НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ 

За да спомогнем за защитата на Вашите лични данни, ние сме внедрили мерки за физическа, персонална, техническа и административна защита. Регулярно обновяваме и тестваме нашите технологии за сигурност. Ограничаваме достъпа до Вашите лични данни само до тези служители и обработващи, които трябва да имат тази информация, за да Ви предоставят предимства, стоки и услуги. В допълнение, ние обучаваме нашите служители относно важността на конфиденциалността и поддържането на поверителността и сигурността на Вашата информация. Ангажираме се да вземем необходимите дисциплинарни мерки, за да наложим спазването на задълженията за поверителност от страна на нашите служители. 

VIII. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБ СТРАНИЦАТА SHOP.TRENELARIUM.COM

Както повечето уеб страници, така и нашата събира автоматично определена информация и я съхранява в т.нар. лог файлове. Информацията може да включва адрес по интернет протокол (IP адрес), регион или общото местоположение, от което ползвате интернет чрез компютър или друго устройство, тип на браузъра, операционна система и друга информация, свързана с ползването на нашата уеб страница, включително история на посетените от Вас раздели в нея. Използваме тази информация, за да ни помогне да създадем дизайна на нашата уеб страница по начин, който да отговаря на нуждите на потребителите й. Можем също така да използваме Вашия IP адрес с цел диагностициране на проблеми с наш сървър или за да администрираме нашата уеб страница, да анализираме тенденции, да проследяваме движенията на посетителите на уебстраницата и да събираме широка демографска информация, която ни помага да узнаем предпочитанията на посетителите. Уебстраницата използва също бисквитки и уеб бийкънс. Чрез тях не се проследяват посетителите, когато преминат на друга уебстраница, нито се използват за целева реклама към тях, и поради това не се влияят от сигнали „не проследявай“. 

IX. ИЗМЕНЕНИЯ И ОБНОВЯВАНИЯ НА ТОВА УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

Както нашата организация, стоките и услугите ни се променят от време на време, така и това Уведомление за поверителност може да се променя. Запазваме си правото да променяме това Уведомление за поверителност по всяко време, поради каквато и да е причина, без да Ви уведомяваме по начин, различен от това да публикуваме измененото Уведомление за поверителност на тази уеб страница. Можем да изпращаме чрез електронни писма периодични напомняния за нашите уведомления и общи условия и ще уведомяваме чрез електронни писма нашите клиенти и партньори за съществени промени в тях, но Вие трябва да проверявате нашата уеб страница периодично, за да сте запознати с нашето актуално Уведомление за поверителност, както и с всякакви промени, които може да са въведени в него. 

Настоящият документ представлява уведомление за поверителност по смисъла на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).